Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย EP 1-86

หนึ่งแสนปีก่อน นิกายเทียนหลานครอบครองโลกแห่งการบ่มเพาะ และสาวกในนิกายล้วนเย่อหยิ่ง อยู่ยงคงกระพัน มีแค่ศิษย์ ซูหยาง เท่านั้นที่อยู่ในช่วงการกลั่น ลมปราณ เพื่อที่จะทำลายฐานการเพาะปลูกของเขาและทะลวงไปให้เร็วที่สุด ซูหยาง ฝึกฝนเป็นเวลาหลายพันปี โดยไม่คาดคิด เมื่อเขาออกจากประตูบ่มเพาะ Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี นิกายของเขามีศิษย์เพียงสามหรือห้าคนที่เหลืออยู่ใน นิกายฟ้าคราม (นิกายเทียนหลาน) เมื่อเห็นว่าคนในนิกายกำลังจะถูกกำจัดซูหยาง

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 1

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 2

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 3

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 4

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 5

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 6

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 7

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 8

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 9

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 10

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 11

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 12

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 13

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 14

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 15

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 16

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 17

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 18

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 19

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 20

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 21

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 22

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 23

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 24

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 25

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 26

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 27

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 28

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 29

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 30

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 31

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 32

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 33

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 34

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 35

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 36

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 37

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 38

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 39

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 40

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 41

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 42

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 43

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 44

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 45

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 46

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 47

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 48

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 49

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 50

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 51

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 52

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 53

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 54

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 55

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 56

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 57

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 58

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 59

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 60

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 61

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 62

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 63

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 64

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 65

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 66

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 67

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 68

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 69

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 70

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 71

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 72

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 73

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 74

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 75

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 76

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 77

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 78

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 79

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 80

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 81

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 82

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 83

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 84

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 85

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 86

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 87

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 88

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 89

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 90

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 91

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 92

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 93

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 94

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 95

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 96

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 97

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 98

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 99

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 100

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 101

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 102

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 103

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 104

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 105

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 106

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 107

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 108

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 109

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 110

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 111

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 112

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 113

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 114

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 115